?JEZD U BRNA - sluzby
?JEZD U BRNA

SLUŽBY KNIHOVNY

 • prezenta?ní a absen?ní výpůj?ky knihovního fondu
 • meziknihovní výpůj?ní služba (MVS)
 • rezervace dokumentů
 • reprografické služby
 • CD-romy
 • ?asopisy - poslední ?ísla periodik půj?ujeme prezen?n?
 • bezplatný ve?ejný internet

 POPLATKY A NÁHRADY

 • ro?ní poplatek (d?ti i dosp?lí)        60,-K?
 • tisk z internetu                              3,-K?/list
 • kopírování  A4 jednostrann?           2,-K?
 •                  A4 oboustrann?            4,-K?
 •                  A3 jednostrann?           4,-K?
 •                  A3 oboustrann?            6,-K?
 • poplatek za MVS                           15,-K? + poštovné
 • nový ?tená?ský průkaz (p?i ztrát?)  10,-K?
 • tisk nového kódu p?i poškození        5,-K?
 •  V p?ípad?, že ?tená? knihu nebo ?asopis ztratí ?i poškodí, je povinen zaplatit výši nákladů na po?ízení díla nového a pokutu za úkony spojené s likvidací škody 20,-K?.

  SANK?NÍ POPLATKY

  1. upomínka - po m?síci od půj?ení (emailem)....bez poplatku

  2. upomínka - dva m?síce od půj?ení (emailem)....20,-K?

  3.upomínka - t?i m?síce od půj?ení                   ....30,-K?

  4. upomínka - šest m?síců od půj?ení               ....50,-K?

  Upomínací doporu?ený dopis - jeden rok od půj?ení  100,-K?

     Zarezervovat knihy můžete telefonicky, emailem nebo p?es webové stránky (on-line katalog-vaše ?tená?ské konto-?íslo průkazky-PIN).
     D?kujeme všem, kte?í využívají možnosti internetu a poskytli nám své emailové adresy. Umož?ujete nám tím zasílat Vám rychle a zdarma informace o Vaší rezervaci, upozorn?ní na vypršení doby výpůj?ky (upomínky) nebo informace o uzav?ení knihovny nap?. z důvodu dovolené.
aktualizováno: 4.7.2017